Degut a l’elevada demanda de participació als intercanvis juvenils europeus per a joves menors d’edat, existeix un procés de selecció basat en els següents indicadors:

INDICADORS PER VALORAR LA PARTICIPACIÓ DE JOVES MENORS ALS INTERCANVIS JUVENILS EUROPEUS

Cal tenir en compte que, segons el tipus de projecte hi ha variables pròpies condicionades per la tipologia del projecte en concret. De la mateixa manera que, hi ha variables com l’equitat de gènere, que són intrínseques al programa de l’Erasmus+.

Pel que fa a la selecció pròpia dels participants joves menors als Intercanvis Juvenils Europeus, des del Servei de Mobilitat Internacional s’han generat un seguit de variables puntuables (fins a 10p) que faciliten l’establiment d’una selecció objectiva:

1. Viure i/o estudiar a Sant Just Desvern (2p)

2. Primer cop que participes a un Intercanvi Juvenil Europeu del Servei de Mobilitat Internacional (1p)

3. Haver participat en algunes de les activitats i/o espais del Casal de Joves de Sant Just Desvern (1p)

4. Carta de motivació (fins a 3p): els ítems que condicionen la valoració de la carta de motivació, en tant que és aquesta una valoració subjectiva:

* Relació de la motivació amb els objectius del projecte
* Creativitat
* Que el missatge sigui comprensible

5. Haver assistit a la sessió informativa del projecte (1p)

6. Ser usuari/a dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, s’ha de demostrar amb una carta signada de Benestar Social (1p)

També s’incorporen dues variables que resten en la puntuació de la selecció:

1. Haver renunciat, sense causa justificada, algun intercanvi juvenil europeu previ (-1p)

2. En cas d’haver participat a un intercanvi juvenil europeu anteriorment… no haver assolit tots els compromisos del projecte (sessions preparatives, sessió de cloenda, etc.) (-1p)

Els ítems de valoració s’explicaran en la sessió informativa de cada projecte.

Els resultats es publicaran una vegada s’hagi tancat el procés d’inscripció i selecció final.

Un cop es presentin els resultats de la selecció, s’obrirà un procés de 2 dies per fer rectificacions, si fos necessari.

En cas d’empat, es farà un sorteig entre els potencials participants.

Per qualsevol dubte, presentació de carta de motivació o d’altres documents, us podeu adreçar al correu electrònic mobilitatinternacional@santjust.org

JUSTIFICACIÓ DEL COBRAMENT DE LA QUANTITAT DE 170€ PER A LA PARTICIPACIÓ ALS INTERCANVIS JUVENILS EUROPEUS PER A JOVES MENORS D’EDAT

La comunitat Europea subvenciona al 100% els Intercanvis Juvenils Europeus aprovats. No obstant, aquesta subvenció és de cobertura bàsica i estandarditzada, qüestió que no contempla les despeses derivades de les especificacions pròpies de cada projecte.

Donada l’experiència dels Intercanvis Juvenils realitzats als últims anys, sempre han existit despeses extres derivades de diversos conceptes. És per aquesta raó que, des del Servei de Mobilitat Internacional, es proposa el co-pagament d’aquestes despeses extres per part dels participants. L’ús d’aquest fons es destina a finançar les següents despeses no cobertes per la subvenció del projecte:

1. Manutenció
* Els àpats que es realitzen durant el trajecte d’anada i tornada

2. Transport
* Despeses extres derivades del transport d’anada i tornada no coberta per la quantitat estipulada per la UE (ex: Espanya – Alemanya 275€)

3. Material
* Material extra relacionat amb les activitats del projecte
* Despeses relacionades amb les activitats de preparació prèvia del projecte
* Inversió en la millora dels recursos materials dels que disposa el Servei de Mobilitat Internacional (càmera de fotos, web-cam per les reunions virtuals dels projectes, etc.)

4. Prevenció
* Farmaciola
* Imprevistos

5. Explotació de resultats
* Sessió de cloenda amb participants i famílies
* Creació de productes de difusió de resultats: vídeos, fotografies, exposicions, etc.

6. Costos excepcionals de la Visita de preparació Prèvia

LLOC

Casal de Joves

ORGANITZEN

Servei de Mobilitat Internacional i Just al Punt